Etický kodex

Činnost Elpidy je financována z dotací, grantů, příspěvků nadací a nadačních fondů, individuálních i firemních dárců. Všech našich dárců si velmi ceníme a vážíme si vztahu vzájemné důvěry, který mezi námi a našimi dárci dlouhodobě panuje.

Abychom byli pro své dárce spolehlivými partnery, hlásíme se k Etickému kodexu fundraisingu, jehož text vychází ze zásad Českého centra fundraisingu a diskuse členů Klubu profesionálních fundraiserů a Koalice za snadné dárcovství. Toto je náš veřejný závazek, kterým přispíváme ke kultivaci filantropie v České republice.

S tímto etickým kodexem fundraisingu souzní všichni pracovníci organizace a schválil je ředitel i správní rada organizace.

Etický kodex fundraisingu při získávání finančních prostředků a dalších druhů podpory

 1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.
 2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
 3. Odpovídáme za to, od koho prostředky přijímáme a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme v našem etickém kodexu.
 4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
 5. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 6. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme statut, zakládací listinu, výroční zprávy včetně finanční závěrky a zprávy auditora.
 7. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

Etický kodex fundraisera

 1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
 2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
 3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
 4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.
 5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace. 
 6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou a zajistí pro dárce potvrzení o přijetí daru.
 7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
 8. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.